متن کتاب های موسسه در راه حق (آزمایشی)

در این قسمت که به صورت آزمایشی راه اندازی شده متن کتاب های موسسه جهت مطالعه آنلاین مخاطبان گرامی قرار داده می شود.

شما میتوانید از لیست پایین متن تعدادی از کتاب ها را مطالعه فرمایید.

به من فرمود: «زراره، برو و داود رقى، حمران و ابوبصير (سه تن از ياران آن حضرت) را بياور».

رفتم و آوردم. ديگران هم مى آمدند تا سى نفر شديم و اطاق پر شد.

امام به داود رقى فرمودند: «پارچه روى جنازه را كنار بزن». داود چنان كرد كه امام فرموده بود. آنگاه آن گرامى فرمود:

«داود! ببين اسماعيل زنده است يا مرده».

گفت: «سرور من، مرده است».

امام به يكايك حاضران جنازه را نشان داد و همه گفتند مرده است.

امام فرمود: «خداوندا گواه باش (كه براى رفع اشتباه مردم تا اين اندازه كوشيدم)». سپس دستور دادند، او را غسل و حنوط كردند و در كفن نهادند و چون تمام شد باز به مفضل فرمودند: «صورت او را باز كن».

مفضل چنان كرد كه امام فرموده بودند.

آنگاه امام فرمود: «زنده است يا مرده؟» مفضل عرض كرد: «مرده است».

باز از همه حاضران پرسيد و همه همان را گفتند. و حضرت دگر بار فرمودند: «خدايا گواه باش، اما باز گروهى كه مى خواهند نور خدا را خاموش كنند موضوع امام بودن اسماعيل را مطرح خواهند كرد».

اشتراک نشریات رایگان

سامانه پاسخگویی